ADJ網路實驗室
打印

將軍澳地鐵鬼傳聞

本主題被作者加入到個人文集中

將軍澳地鐵鬼傳聞

幾年很多新鐵路陸續完成, 而大家都認為呢d新o既鐵路,無論外型及內籠內, 都比較舊的鐵路為先進及完美, 不過大家可能會認為。新的車站, 可能光線充足,所以相比以往的舊車站, 總覺得好一點,亦可能會覺得呢d新車站o既靈異事件,相比其他的為少。

不錯的, 新車站的鬼傳聞, 可能比舊車站的比較少聽, 不過其實都有好多關於新鐵路o既鬼故, 可能大家都唔太知道.......以下是一些關於新落成鐵路的鬼故傳聞


將軍澳線:

地鐵將軍澳線在2002年落成, 這條路線為將軍澳居民提供一條快捷又方便的交通工具, 所以當地鐵將軍澳線通車後, 馬上有很多人使用。 不過~原來呢條線在興建期間, 事實上是發生了一些離奇的事件。

將軍澳線是由將軍澳的寶琳出發, 經過坑口後, 會轉往將軍澳市中心。 由坑口至將軍澳站, 是要經常石勝角隧道,由石勝角隧道往將軍澳站及將軍澳車廠。問題就是發生在這條隧道了。 如果不是將軍澳居民及對將軍澳歷史有所認識的居民, 可能都不知,其實石勝角這個地方, 實際上以前是稱為駭地角.. 原因是當年二次大戰, 日軍戰敗, 日軍不甘戰敗之事實,於是紛紛在淪陷的地區自殺,而表自責。而香港很多地方, 都成為日軍當年自殺之地.. 而位於將軍澳對出的石勝角, 事實上當年是海邊來的! 很多日軍都在這裡投海自盡.. 久而久之, 這裡便稱為駭地角了。 後來政府開發將軍澳,發現這名稱實際太恐怖,於是便改為白石角,後來更改為百勝角。百勝角故事, 便在這裡消失了。

後來地鐵將軍澳線, 要經過百勝角。 而當年有份參加興建的, 也是一間日本建築公司。 當工人在興建百勝角隧道時, 發現隧道內經常出現水漬,後來工人更發現, 這些水竟是鹹水來!! 當初建築公司, 以為工人誤鑿了土地, 把海水引入來... 可是,如果是這樣的,那是大量海水湧入,而不可能隻是一兩灘水.. 工人初初都覺得不是什麼奇怪, 可能有人到了海邊後, 又馬上工作,才是這樣。可是後來發現那些水漬根本不是因為工人以來, 更看清楚,實際上那些水的腳印, 竟是一些由軍靴所做成的... 而最恐怖的,就是那些腳印,隱約見到是「大日本製造」........

後來呢件事比日本的建築公司知道,那些日本人深知什麼情況, 於是連夜在深夜裡,用了那些日本的道士, 進行超渡.. 那自此.. 隧道再沒有腳印了.....

調景嶺站

當各位由將軍澳站開出後, 就是調景嶺站。 調景嶺站是一個兩層式月台,一邊是將軍澳線,一邊是觀塘線。調景嶺是一個以青色為主題的車站! 當然,那種青色,是近似草葉那種,而不是令人心寒的青光色。 調景嶺站的確是個很好的車站,基本上沒什麼大鬼故傳聞,不過都有幾件令人比較難解釋的現象....

站牌向牆面對:

大家在調景嶺站的觀塘線往油麻地方向時,在車尾有沒有發現,有一個站牌是貼著牆壁的.. 而且更寫上列車的方向.. 這樣的設計, 是否真的是地鐵公司的一時疏忽.. 還是另有目的呢???

原來設計為下層全層總站:

調景嶺站原本的興建前的設計,是下層全層都是觀塘線的總站。 不過未知何故, 在落成興建後,卻改為一層落客站, 而另一層就是上客... 這樣的設計,不免令人聯想, 是否地鐵不想車長長時間在這裡等候.. 避免見到一些不想見的東西.....

車站設計像墓穴:

基本上, 調景嶺站的內裡設計沒什麼問題, 因為都像一般的地鐵車站.. 不過大家在外面卻發現, 的確有點問題.... 為什麼調景嶺有一半竟陷入山中的呢?? 這樣的設計, 就像以前的墓穴一樣.. 而下面便是.....

TOP

ARTERY.cn