ADJ網路實驗室
打印

[文章] 君子之行,力求己

本主題被作者加入到個人文集中

君子之行,力求己


涵養而能孢生志胎、
見日而裳僭越而成乎大道、
爾必夫子見日遮黠而驕、
月半面而不欲得其緒、
是謂、儉其性、納其志、養其德、
而成君子庶世之道矣!君子為四德之美、
四德為項鼎立世之柱跡、
不苦而憂、不愁而欲、不生畏懼、不執己固、
而稟天地之正氣乎。順應時運而為、豈而降禍乎。

TOP

ARTERY.cn